Çevre İzni

çevre-izinleri,-ruhsat--Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır.

Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir.

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-Çevre İzinleri uygulaması ile bugüne kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir.

Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) Başvurusu

Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır.

Konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir. e-Çevre İzinleri kullanıcılarının mutlaka E-imza veya Mobil İmza sahibi olması gerekmektedir.

Çevre İzni (e-Çevre İzinleri) başvurularında, elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenmesi gereken belgenin formatının, belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olması gerekmektedir.

Kabul edilen dosya formatları: pdf, doc, xls, rtf, jpeg, jpg, png, gif olarak belirlenmiştir.

İlgili Yönetmelikler:

  • Çevre Denetimi Yönetmeliği
  • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hak. Yönetmelik
  • Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atık (atık, yağ, pil-akü dahil) üreten tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planı hazırlayarak ilgili Valilikten (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) onay alması gerekmektedir.

atık-su-deşarj-izniAtık Yönetim Planı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bir gereği olup planın sadece tehlikeli atıkları içermesi yeterlidir.

Peki nasıl hazırlanır bu Atık Yönetim Planı ve neleri kapsar?

İlk olarak Atık Yönetim Planı Formata uygun şekilde aşağıdaki tariflere uygun olarak doldurulur.

1. Bölüme Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri (tesis adı, adresi, telefon, faks numarası, vergi numarası ve tesis yetkilisi)

2. Bölüme Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) yazılır.

3. Bölüme Atık Yönetim Planının ekleri yazılır.

Bu ekler şunlardır;

  • Bir önceki Yıla ait Atık Beyan Formu (online beyanın örneği)
  • Ulusal Atık Taşıma Formları. (Daha önce bertaraf edilen atıklara ait formlar)
  • Fabrika Yerleşim Planı
  • Kapasite Raporu
  • Atıksu Deşarj ve Emisyon İzni ( Tarih ve Numaraları)

4.Bölüme Atık kaynakları hakkında ve burada oluşan kaynaklar hakkında detaylı bilgi yazılır. Örneğin: Atık kaynağı olarak İdari bina/ofisler, burada oluşan atıklar olarak ta, kullanılmış piller, flouresan ve civalı ampuller, toner/kartuşlar yazılabilir. Proses atığına örnek olarak ta: atık kaynağına mekanik bakım atölyesi, burada oluşan atıklara da, atık yağlar, boş yağ varilleri/tenekeleri, yağ bulaşmış bez eldiven üstübü gibi atıklar ve yağlı metal talaşları yazılabilir.

5. Bölümde
ise tesiste oluşan atıkların EWC Kodları (Yönetmelik Ek-4), atık isimleri, oluşum miktarları ve bu atıkların bertaraf/yada geri kazanım açıklaması tablo halinde yazılır. Mevcut kodlar (Yönetmelik Ek-4) tablosunda tehlikeli atıklar, atık yağlar, pil-akü, tıbbi atıklar dışındaki atıklar için kod numarası bulunmaz. Mesela Ömrünü tamamlamış lastikler, bitkisel atık yağlar gibi. Kodu bulunmayan atıkların kod numarası kısmı boş bırakılır. “Geri Kazanım ve bertaraf Yöntemleri için Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-2 ye bakınız. Atık Miktarı ise atık türüne göre lt/ay, Kg/ay, Lt/yıl, Kg/yıl, Adet/ay, Adet/ yıl gibi yazılır “

6. Bölüme ise Bir önceki yıla ait atık miktarları, ile gelecek 3 yıl için tahmini yıllık atık üretim miktarları yazılır. Tesiste atık azaltımına yönelik yapılacak işlemler, önlemler ve planlar var ise yazılır. Mesela tesiste fazla miktarda kullanılan ve plastik bidonlarda alınan bir tehlikeli kimyasalın boş kaplarının tehlikeli atık olması nedeniyle bu atıkların miktarının bertaraf maliyetinin azaltılması için bu kimyasalın dökme olarak alınması gibi bir atık azaltma planı varsa bu kısma yazılır.

En son olarak atıkların bertaraf edildiği yada geri kazanıldığı tesislere ait bilgiler yazılır. Mesela atık yağların gönderildiği tesis ile ilgili bilgileri yazarken önce atık yağ kodu ve tanımı yazılır. Daha sonra bu atığın gönderildiği tesise ait bilgiler yazılır.

Not: Planın tüm sayfaları ve ekleri tesis yetkilisi tarafından imzalanır.

Atık Yönetim Planının Onaylanması

Yukarıda açıklandığı şeklide hazırlanan Atık Yönetim planı ve ekeri bir üst yazı ekinde İlgili Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlü) sunulur. Eğer plan yada eklerinde bir eksiklik yok ise onaylanır ve tesise bu durum bildirilir.

Planın bitiş süresi 3. yılın sonudur. Bu süre sonunda plan yenilenir ve tekrar aynı şekilde ilgili makama sunulur. Proseste, atık oluşumunda, bertaraf yada geri kazanım durumlarında oluşacak değişiklikler plana işlenir ve ilgili makama bilgi verilir. Plan onayından sonra artık tesisin yapması gereken işlem ocak-şubat aylarında atık beyan formlarını ve atık yağ beyan formlarını düzenli olarak Valiliğe göndermektir.